Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Czas trwania nauki

1 rok (2 semestry)

Informacje o zawodzie

Asystent osoby niepełnosprawnej udziela pomocy i organizuje wsparcie osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych i rehabilitacyjnych.

Aktywizuje osobę niepełnosprawną poprzez terapię zajęciową i ćwiczenia ruchowe, edukacje i wsparcie psychoterapeutyczne. Wspiera rodzinę w opiece nad jej bliskimi niepełnosprawnymi w celu zaspokojenia potrzeb bio-psycho-społecznych.

Miejsce pracy

W środowisku domowym osoby niepełnosprawnej, w instytucjach społecznych działających na rzecz osób niepełnosprawnych- stowarzyszeniach, fundacjach, ośrodkach wczesnego wsparcia dziecka, środowiskowych domach samopomocy oraz w indywidualnej praktyce asystenckiej.

Możliwe jest również podjęcie pracę w Domach Pomocy Społecznej, hospicjach, zakładach opiekuńczo – leczniczych.

Druki do pobrania

  1. wniosek o przyjęcie do internatu - słuchacza ZCKZiU
  2. podstawowe informacje o słuchaczu i wymaganych dokumentach
  3. wniosek o przyjęcie do szkoły

Projekt Zaopiekowani

Przy współpracy z DPS "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie możliwy jest udział w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”