Kontakt

Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie

Sekretariat przy ul. Broniewskiego 9, 71-460 Szczecin

Telefon: 91 454 17 61, Fax: 091 454-18-05,  sekretariat@zckziu.pl

Od dnia 1 do 30 sierpnia 2022r. sekretariat jest czynny w godzinach 7:30 - 15:30.

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu  - telefon: 91 439 57 03

Kierownik Internatu - telefon: 91 454 18 25

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szkoły

Podmioty realizujące zadania publiczne obowiązane są posiadać Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z póź. zmianami, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590, 2294.).

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem http://epuap.gov.pl 

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma możliwość wysyłania pism (dokumentów) na elektroniczną skrzynką podawczą np. Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, której adres na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to: /ZCKZiU_Szczecin/SkrytkaESP

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP.

Za jego pomocą zainteresowane osoby mogą załatwić każdą sprawę należącą do kompetencji Szkoły.

W celu złożenia takiego pisma najprościej jest wykorzystać usługę o nazwie „Wyślij pismo ogólne” dostępną w portalu www.gov.pl , pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216) Szkoła akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 3 megabajtów.

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisanie „pofpisem elektronicznym”.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza w EPUAP obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i też darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany dostępny do uzyskania na tej platformie.

Zapraszamy do odwiedzin, kontaktu telefonicznego bądź drogą mailową.
Udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania i postaramy się sprawnie wyjaśnić ewentualne wątpliwości.