UWAGA! Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej (COVID-19)

Szanowni Nauczyciele i Słuchacze 

Dyrektor ZCKZiU w Szczecinie informuje, że zgodnie z komunikatem Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej od soboty 24 października br. wchodzą w życie i będą obowiązywały do niedzieli 8 listopada br. nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek .

Zgodnie z zaleceniami zajęcia stacjonarne dla słuchaczy szkoły i kursu kwalifikacyjnego, w terminie od 26.10- do 08.11. br. będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość co oznacza naukę w systemie zdalnym.

Dotyczy to, w tym okresie zarówno przedmiotów w kształceniu ogólnym, teoretycznym zawodowym i praktycznym.

Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami kształcenia zawodowego praktycznego ustali zakres umiejętności zgodny z podstawą programową i programem nauczania do realizacji w szkole lub placówce w terminie po 8 listopada – jeżeli do tego czasu, nie ukażą się nowe wytyczne MEN dla Dyrektorów szkół w związku z COVID-19. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne 

Kształcenie zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.