Warunki zakwaterowania w internacie oraz korzystanie ze stołówki

Zakwaterowania w internacie, warunki korzystania z internatu ZCKZiU w Szczecinie, wysokość i terminy wnoszenia opłat roku szkolnym 2019/2020:

Harmonogram zakwaterowania w internacie:

 

niedziela

1 września 2019 r.

16.00 - 21.00

poniedziałek

2 września 2019 r.

  7.00 - 12.00

 

UWAGA!!! Niewstawienie się ucznia do internatu w dniu kwaterowania oraz brak telefonicznej informacji o przyjeździe ucznia w późniejszym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w Internacie na dany rok szkolny.

 

WAŻNE !!!  w dniach 29 - 30 sierpnia 2019 r. proszę potwierdzić telefonicznie zakwaterowanie w internacie uczniów tel. kontaktowy sekretariat 914541761 – nie potwierdzenie może skutkować niezakwaterowanieniem ucznia.

 

Uczniowie będą zakwaterowani w pokojach 2, 3 lub 4 osobowych.

 

Do korzystania z internatu niezbędne jest dokonanie opłat za zakwaterowanie w wysokości:

- dla ucznia kształcącego się w ZCKZiU w Szczecinie w systemie dziennym 110,0 złotych miesięcznie,

- dla uczniów z innych szkół  uczących się w systemie dziennym 140,0 złotych miesięcznie,

- kaucja zwrotna jako jednorazowa wpłata 100,0 złotych

oraz wypełnienie i podpisanie następujących dokumentów:

- umowy przyjęcia ucznia do internatu

- niepełnoletniego podpisana przez obojga rodziców (w przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun nie może z uzasadnionych powodów osobiście podpisać umowy, może to w jego imieniu zrobić inna dorosła osoba przez niego upoważniona. Upoważnienie musi być potwierdzone notarialnie) lub ucznia ZCKZiU w Szczecinie, 

- karty meldunkowej,

- oświadczenie o wyborze lekarza (wybór lekarza rodzinnego w Szczecinie oznacza wypisanie od lekarza rodzinnego w miejscu zamieszkania !!!)

- oświadczenia o stanie zdrowia ucznia,                                                     

- oświadczenie o odpowiedzialności materialnej,

- pobranie karty magnetycznej do INTERNATU na rok szkolny.

Dokumenty należy wypełnić w INTERNACIE w dniu zameldowania.

Kolejne wpłaty za korzystanie z internatu uczeń/rodzic/prawny opiekun wnosi się do 10 każdego miesiąca w kasie szkoły lub na wskazane konto bankowe szkoły.

Mieszkańcy internatu powinni posiadać swoje sztućce oraz kubeczek, talerzyk do użytku własnego w aneksach kuchennych.

Internat dysponuje kompletami pościeli, poszewek oraz kocami. Mieszkańcy korzystają z pościeli internackiej, którą otrzymają na kartę wyposażenia ucznia w internacie w roku szkolnym 2019/2020.

Pozostałe warunki zakwaterowania w internacie reguluje Regulamin Internatu ZCKZiU w Szczecinie


Warunki korzystania ze stołówki w ZCKZiU w Szczecinie 

wysokość opłat i terminy wnoszenia opłat roku szkolnym 2019/2020:

1. Uczniowie nowoprzyjęci oraz kontynuujący pobyt w internacie dokonują obowiązkowej opłaty za posiłki w dniu zakwaterowania za miesiąc wrzesień.

2.   Opłaty za posiłki wnosi się do 25  dnia  każdego  miesiąca    poprzedzającego dany miesiąc żywienia  w kasie Centrum lub na wskazany numer rachunku bankowego

3.   Imienne karty żywieniowe wydawane będą przy zakwaterowaniu.  

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 

tel. 91 4541761 KIEROWNIK INTERNATU.

UWAGA !!! Wyżywienie dla wychowanków internatu rozpoczyna się od śniadania  w poniedziałek 02 września 2019 r.

Opłata za wyżywienie w internacie za wrzesień 2019r. wynosi 273,0 zł.

 

Koszt posiłków ogółem

ŚNIADANIE

OBIAD

KOLACJA

13,0 zł

3,70 zł

5,80 zł

3,50 zł

 5.   Stołówka zapewnia zastawę stołową, której nie wykorzystuje się do własnych celów.