Warunki zakwaterowania w internacie oraz korzystanie ze stołówki

Zakwaterowania w internacie, warunki korzystania z internatu ZCKZiU w Szczecinie, wysokość i terminy wnoszenia opłat roku szkolnym 2020/2021:

Harmonogram zakwaterowania w internacie:

 

poniedziałek

31 sierpnia 2020 r.

12.00 - 20.00

wtorek

1 września 2020 r.

  7.00 - 12.00

 

UWAGA!!! Niewstawienie się ucznia do internatu w dniu kwaterowania oraz brak telefonicznej informacji o przyjeździe ucznia w późniejszym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w Internacie na dany rok szkolny.

 

WAŻNE !!!  w dniach 27 - 28 sierpnia 2020 r. proszę potwierdzić telefonicznie zakwaterowanie w internacie uczniów tel. kontaktowy sekretariat 914541761 – nie potwierdzenie może skutkować niezakwaterowanieniem ucznia.

 

Uczniowie będą zakwaterowani w pokojach 2, 3 lub 4 osobowych.

 

Do korzystania z internatu niezbędne jest dokonanie opłat za zakwaterowanie w wysokości:

 • dla ucznia kształcącego się w ZCKZiU w Szczecinie w systemie dziennym 120,0 złotych miesięcznie,
 • dla uczniów z innych szkół  uczących się w systemie dziennym 150,0 złotych miesięcznie,
 • kaucja zwrotna jako jednorazowa wpłata 120,0 złotych dla ucznia ZCKZiU
 • kaucja zwrotna jako jednorazowa wpłata 150,0 złotych dla ucznia innej szkoły

oraz wypełnienie i podpisanie następujących dokumentów:

 • umowy przyjęcia ucznia do internatu lub
 • umowa przyjęcia do internatu ucznia niepełnoletniego podpisana przez obojga rodziców (w przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun nie może z uzasadnionych powodów osobiście podpisać umowy, może to w jego imieniu zrobić inna dorosła osoba przez niego upoważniona. Upoważnienie musi być potwierdzone notarialnie) lub
 • umowa przyjęcia ucznia ZCKZiU w Szczecinie do internatu, 
 • karta meldunkowa,
 • oświadczenie o trybie i formie sprawowania opieki nad uczniem niepełnoletnim w przypadku choroby, zgoda rodziców/opiekunów na udzielenie pierwszej pomocy / leczenie / hospitalizację
 • oświadczenie o stanie zdrowia w związku z pandemią COVID-19
 • oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
 • pobranie karty magnetycznej do INTERNATU na rok szkolny.

Dokumenty należy wypełnić w INTERNACIE w dniu zameldowania.

Kolejne wpłaty za korzystanie z internatu uczeń/rodzic/prawny opiekun wnosi się do końca każdego miesiąca poprzedzającego opłacany miesiąc w kasie szkoły lub na wskazane konto bankowe szkoły.

Mieszkańcy internatu powinni posiadać swoje sztućce oraz kubeczek, talerzyk do użytku własnego w aneksach kuchennych.

Internat nie zapewnia pościeli, należ przywieźć własną.

Pozostałe warunki zakwaterowania w internacie reguluje Regulamin Internatu ZCKZiU w Szczecinie

Warunki korzystania ze stołówki w ZCKZiU w Szczecinie 

wysokość opłat i terminy wnoszenia opłat roku szkolnym 2019/2020:

1. Uczniowie nowoprzyjęci oraz kontynuujący pobyt w internacie dokonują obowiązkowej opłaty za posiłki w dniu zakwaterowania za miesiąc wrzesień.

2.   Opłaty za posiłki wnosi się do ostatniego dnia  każdego  miesiąca    poprzedzającego dany miesiąc żywienia  w kasie Szkoły lub na wskazany numer rachunku bankowego szkoły.

3.   Imienne karty żywieniowe wydawane będą przy zakwaterowaniu.  

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 

tel. 91 454 18 25 KIEROWNIK INTERNATU.

UWAGA !!! Wyżywienie dla wychowanków internatu rozpoczyna się od śniadania  we wtorek 1 września 2020 r.

Opłata za wyżywienie w internacie za październik 2020r. wynosi 297,00 zł.

Proszę pamiętać by uregulować opłatę do końca września 2020r.

 

Koszt posiłków ogółem

ŚNIADANIE

OBIAD

KOLACJA

13,50 zł

3,90 zł

6,00 zł

3,60 zł

 5.   Stołówka zapewnia zastawę stołową, której nie wykorzystuje się do własnych celów.