Nauczanie Hybrydowe - Komunikat Dyrektora ZCKZiU w Szczecinie

Szanowni Nauczyciele i Słuchacze,

Dyrektor ZCKZiU w Szczecinie informuje , że w ZCKZiU w Szczecinie obowiązują nowe zasady strefy żółtej, w której wprowadzono dodatkowe ograniczenia dotyczące obszaru edukacji (nauczanie hybrydowe).

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że:

1. Od dnia 19 października 2020r. do odwołania ogranicza się w części funkcjonowanie w zakresie realizacji nauczania w ZCKZi U w Szczecinie

2.Ograniczenie, o którym mowa polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że:

 •    co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole
 •    nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

3. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego– praktycznego realizuje się w miejscu ich prowadzenia w tym u pracodawców o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu słuchaczy.

W związku z powyższym zajęcia będą prowadzone co do zasady stacjonarnie:

 1. Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają wg podziału na grupy ćwiczeniowe w szkole lub u pracodawcy, nie przekraczające 10 osób w grupie przy zachowaniu reżimu sanitarnego: monitorowania stanu zdrowia, pomiaru temperatury, noszenia maseczek, stosowania środków dezynfekcyjnych oraz rękawiczek( podział na grupy dotychczas obowiązujący) 
     
 2. Zajęcia teoretycznej nauki zawodu odbywają przy liczbie słuchaczy nie przekraczającej 10 osób przy zachowaniu reżimu sanitarnego: monitorowania stanu zdrowia, pomiaru temperatury, noszenia maseczek, stosowania środków dezynfekcyjnych oraz rękawiczek: w przypadku większej liczby wychowawca dokonuje podziału na 2 grupy mające zajęcia stacjonarne i zdalne na przemian- słuchacze są podzieleni na 2 grupy-(dotyczy to klas liczących ponad 10 osób i słuchaczy dotychczas uczestniczących w zajęciach) stosując zasadę nauczania naprzemiennego:

  I tydz. od 19.10- 25.10:
  I grupa w szkole stacjonarnie
  II zdalnie

  II tydz. od 26.10- 31.10:
  II grupa w szkole stacjonarnie,
  I grupa zdalnie 

  Grupy realizują jednocześnie te same zagadnienia, lub w przypadku większej liczby słuchaczy biorącej udział w nauczaniu stacjonarnym 10- 12 nauczyciel dokonuje podziału na 2 grupy mające zajęcia w klasach sąsiadujących ( każda grupa pracuje samodzielnie w różnych miejscach)

 3. Słuchacze uczestniczący w nauczaniu hybrydowym realizują ten sam zakres materiału. Nauczyciele
  powinni zweryfikować program nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

W związku z tym wychowawcy klas proszeni są o przesłanie do sekretariatu i słuchaczy podziału na grupy hybrydowe - co do zasady 50/50 w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

Przypominam, że wymiana odbywa się co tydzień, chyba, że sytuacja epidemiologiczna i komunikaty ze strony MEN wymusza inne rozwiązania:

w/w zasady obowiązują w dniach 19.10.2020r. - 25 .10. 2020r.

Dyrektor ZCKZiU w Szczecinie I. Mandryk