Informacja dla absolwentów w zawodzie opiekun medyczny

Ruszyła rekrutacja dla opiekunów medycznych kształconych w starym systemie (kwalifikacje Z.4, MS.04, MED.3), dzięki któremu osoby posiadające dyplom opiekuna medycznego mogą uzyskać kompetencje wprowadzone w kwalifikacji MED.14.
Projekt „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju” został uruchomiony w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych  opiekunów medycznych na terenie całego kraju.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji opiekunów medycznych, poprzez realizację kursu kwalifikacyjnego, który umożliwi uzupełnienie wiedzy i umiejętności osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.

Głównym działaniem w projekcie jest realizacja kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych, uzupełniającego wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywanych czynności i procedur u pacjentów, w tym u pacjentów z podejrzeniem choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, w trakcie choroby oraz po jej przebyciu, dotychczas zarezerwowanych dla zawodu pielęgniarki, dotyczących m. in. wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych, podawania leków różnymi drogami czy też opieki nad osobami z demencją.

Efektem tego będzie wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej o wykwalifikowaną kadrę medyczną, przygotowaną do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w okresie zagrożenia zdrowotnego, w tym również w sytuacjach zagrożenia epidemicznego lub epidemii, wywołanych przez inne czynniki chorobotwórcze.

Realizacja projektu przyczyni się tym samym do osiągnięcia celu szczegółowego zdefiniowanego jako Wdrożenie działań na rzecz wzmocnienia zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia określonego w ramach Działania 7.1 - Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Projekt skierowany jest 9000 opiekunów medycznych z obszaru całego kraju, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu przed dniem 1 września 2021 r. 

Kto realizuje projekt?

Projekt realizowany jest przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia (Lider projektu) w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Partner projektu).

Jakie są główne etapy projektu?

Zasadnicze etapy projektu to:

1. Opracowanie programu kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych.

Do pobrania: Program kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych uzupełniającego w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

2. Przygotowanie części teoretycznej (e-learningowej) kursu przez partnera Projektu.

W trakcie. 

3. Wybór podmiotów realizujących część praktyczną kursu z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

W trakcie. 

4. Rekrutacja do projektu. 

Rekrutacja na kurs kwalifikacyjny w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0001/22 pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”, prowadzona jest w oparciu o  regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do pobrania).

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się po dostarczeniu przez kandydata poniższych dokumentów rekrutacyjnych, w formie papierowej:

1. formularza zgłoszeniowego z deklaracją uczestnictwa w projekcie (do pobrania załącznik nr 1 do regulaminu);

2. oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania załącznik nr 2 do regulaminu);

3. kopii:

  • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, lub
  • świadectwa potwierdzającego kwalifikację Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej albo kwalifikację MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, lub
  • certyfikatu kwalifikacji MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, lub
  • dyplomu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny,

z dopisanym oświadczeniem kandydata o zgodności kopii z oryginałem, o treści: „Oświadczam, że niniejsza kopia jest zgodna z oryginałem” oraz datą i podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Rozwoju Kadr Medycznych

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

z dopiskiem: „Projekt REACT - opiekun medyczny”

Do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
  2. Formularz zgłoszeniowy z deklaracją uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu).
  3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu).

Jaki jest okres realizacji projektu?

Okres realizacji projektu: od 01.01.2022 do 31.12.2023

Jakie jest źródło finansowania projektu?

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, działanie: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia, projekt nr: POWR.07.01.00-00-0001/22.

Pakiet REACT-EU to narzędzie ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki i zwiększania jej odporności, finansowany z instrumentu Next Generation EU. Pakiet REACT-EU zasila miedzy innymi Europejski Fundusz Społeczny, w tym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Wartość projektu: 60 000 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich (EFS-REACT-EU): 60 000 000,00 zł

Więcej o wzmacnianiu zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia w ramach inicjatywy REACT-EU: https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1012-wzmocnienie_zasobow_kadrowych_systemu.html 

Jakie obowiązują zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu?

W związku z przystąpieniem uczestnika do projektu składa on oświadczenie uwzględniające obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Kontakt

kursopiekun001@mz.gov.pl