Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

ZCKZiU w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zckziu.pl 

Data publikacji strony internetowej: 13-11-2023

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13-11-2023

Strona internetowa jest aktualnie niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Nowa strona internetowa oparta na nowoczesnym oprogramowaniu jest w trakcie realizacji i zostanie opublikowana nie później niż do końca 2023r.